نتیجه موقتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

اکنون که نتیجه شمارش آراء در همه بجز ۶ ایالت اعلام شده میتوان یک جمعبندی کرد: اگر هیچ ایالتی تغییر رنگ ندهد بایدن دقیقا به حد نصاب (یعنی ۲۷۰ رای الکترال) میرسد، ترامپ به ۲۶۸.

بیشتر بخوانید