«صدر در شبهای قدر»

صدر خورَد هم زِ آخور هم زِ توبره … در شب قدر خیزد اندرونِ یک حجرهدر دم شود غلمانی پر ز عشوه … بر کند جامه ز تن تا شود ملا نشوهتا که ملا با او کاری کند … درس داخل فقه

بیشتر بخوانید