تاثیر درازمدت جنگ اوکراین بر ایران

یکی از بدشانسی های ما ایرانیان این است که همسایه روسیه هستیم و این واقعیتی است که نمی توانیم آنرا تغییر بدهیم. از زمان فتحعلیشاه تاکنون بارها و بارها روسیه به ایران لطمه زده و در دوره قاجار بخشهای بزرگی

بیشتر بخوانید