اپوزوسیون جمهوری اسلامی در داخل هستند.

اصطلاح اپوزوسیون زمانی بر سر زبانها افتاد که زنده یاد دکتر شاپور بختیار توانست عده ای از مخالفان فراری را در اروپا سازماندهی کند. به این گروه که بصورت تشکیلاتی علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردند اپوزوسیون می گفتند. زمانی که

بیشتر بخوانید