سالهاست که واژه «ایرانستان» اسم رمز ترویج «تجزیه هراسی» در جهت بقا و «استمرار» جمهوری اسلامی است؛ فریب نخوریم!

۴۲ سال از عمر این حکومت میگذرد و در این مدت افسران جنگ نرم نظام در خارج از کشور که پس از به قدرت رسیدن خاتمی در اواسط دهه هفتاد خورشیدی در یک فرآیند پیچیده و امنیتی و حساب شده تحت عنوان «قهرمان» به خارج از کشور صادر شدند، مدام بر طبل «ایرانستان» شدن ایران میکوبند

بیشتر بخوانید