گفتگوی ایرج اسکندری با روزنامه مردم در حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸

گفتگوی ایرج اسکندری دبیر کل اسبق حزب توده با نامه مردم (ارگان حزب توده) و حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: مردم, دوره هفتم, سال اول, شماره ۳۱, دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: آرشیو اسناد اپوزیسیون

بیشتر بخوانید