صدای آمریکا و “ایرونی بازی”

چه شباهتی بین این “شاهکار ایرونی بازی” که توسط عده ای از هموطنان غیور در پایتخت آمریکا اجرا شده با کابوسی که در ۴۲ سال گذشته اینور دنیا و در مملکت خودمون جریان داشته میبینید؟ آیا بی ربطه اگر کسی این “نظام” رو عصاره فضایل همین فرهنگ بدونه؟

بیشتر بخوانید