خاطره ای از آشنایی من با اینترنت

این ماجرایی را که برای شما تعریف می کنم مال زمانی است که در هیچ بانک یا اداره یا سازمان دولتی اینترنت فراگیر نشده بود چون حکومت آخوندی اصلا نمی دانست با پدیده اینترنت چگونه برخوردی بکند. شاید آنها آنرا وسیله ای برای جاسوسی میدانستند. شاید هم آنرا مایه گناه و باز شدن چشم و گوش مردم. بهرحال، به هر دلیل که بود مخابرات ایران اجازه اینترنت را فقط به سه چهارتا دانشگاه معروف ایران مثل دانشگاه شریف، تهران، پلی تکنیک و علم و صنعت داده بود. آنهم نه برای استفاده دانشجویان بلکه برای اساتید و یا دانشجویان فوق لیسانس و دکترا که در کار تحقیق و پژوهش بودند.

بیشتر بخوانید