اروپا هم از آمریکا قطع امید کرد : باید بدون آمریکا «خط را نگاه داریم»!

در حینی که در آمریکا تیم بایدن به تلاش مضحک برای دفاع از سیاستش ادامه میدهد در اروپا از همه کشورها (و از همه جناحها!) صداهایی بلند شده که بی پرده میگویند رویدادهای افغانستان یک فاجعه هستند، نه فقط به خاطر سرنوشت خود افغانها، بلکه به علت تبعاتش در معادلات قدرت در سراسر جهان.

بیشتر بخوانید