یک جوری زنده ماندن را هفت میلیارد نفر بلدند، درست مردن هوش میخواهد!

دیروز فهیم دشتی، یار قدیم احمد شاه مسعود و همراه پسرش در نبرد پنجشیر کشته شد. چند روز پیش او در آخرین مصاحبه اش گفته بود: ما در موقعیت برد-برد هستیم!

بیشتر بخوانید