کرونا یاب و خاطره ای از دوران جنگ

امروز که مضحکه خجالت آور رونمایی از آخرین دستاوردهای سپاه پاسداران را درباره ویروس یاب کرونای دوقطبی دیدم یاد دوران جنگ ایران و عراق افتادم.

بیشتر بخوانید