امیدوارم بانکها را اسلامی کنند

اسلام دین دوره بیابانگردی و شترچرانی است و با مقتضیات زندگی امروز هیچونه تطابق و همخوانی ندارد. در قرآن ربا دادن و ربا گیری اعلام جنگ با خداست! تصور بکنید مثلا اگر کسی فرزندش را سرببرد از نظر قرآن گناهش

بیشتر بخوانید