اردشیرخان! مرگت باد

گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که بهتر است زمانی جمهوری اسلامی از هم بپاشد و جای خود را به حکومتی مردمی بدهد که دنیا از شر افرادی امثال اردشیر زاهدی، ابوعطا مهاجرانی، فرخ نگهدار، اکبر گنجی و میلانی و دیگر مزاحمان مردم ایران راحت شده باشد. واقعا وجود این اراذل پاشیدن نمک به زخم ملت چیست؟

بیشتر بخوانید