ایرانیانی که تحمل نمی شوند

جمهوری اسلامی سالهاست در حال تغییر بافت بومی مناطق مختلف ایران و به خصوص تغییر ترکیب جمعیتی در استان‌های مرزی است، ایجاد بحرانهای زیست محیطی و اقتصادی تعمدی ابزار این سیاست است.

بیشتر بخوانید