خاک بر سرت اوباما

ظاهرا اینها فراموش کرده اند که قبلا میگفتند ما غنی سازی را برای مصرف پزشکی و کشاورزی و روشنایی میخواهیم. برای اینگونه مصارف همان خلوص 5 درصد کافی است. البته ما می دانیم که انفجار نطنز آنقدر مخرب بود که اینها باید همه چیز را از نقطه صفر شروع کنند و میلیاردها دلار مجددا بریزند توی گلوی نطنز که یک پروسه زمانبر خواهد بود و لذا این ادعای آنها گزاف گویی است اما با این خبر بخوبی دم خروس شان از زیر عبای خامنه ای بیرون زد.

بیشتر بخوانید