۱۹اردیبهشت سالگرد اعدام معلم کرد ایرانی، فرزاد کمانگر

«می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد “برای تو معلم آزاده”، تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر سدّ راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند ، نه مرغان ماهیخوار.»

بیشتر بخوانید

امر جانشینی, انتقال قدرت و “رهبر سازی” در نظام های پساتوتالیتر و ایدئولوژیک

منبع: قدرت بی قدرتان؛ واسلاو هاول – ترجمه و انتشار بنیاد عبدالرحمن برومند

بیشتر بخوانید