بهرام مشیری؛ شاخه‌ی خشکیده‌ای که جماعتی ورشکسته و پریشان‌احوال به آن چنگ می‌زنند

تبلیغاتی که تو این سالیان حول پدیده‌ای به نام «بهرام مشیری» توسط گروه‌های مختلف دست‌اندرکار انقلاب کور و ننگین ۵۷ انجام شده، نَه نشانه‌ی احترام و ارادت به یک استاد راستین، بلکه نشانه‌ی هبوط و استیصال این گروه‌هاست که به

بیشتر بخوانید

نظر احمد کسروی درباره امثال بهرام مشیری

در سال ١٣٢٠دولتهای روس و انگلیس به ایران حمله کردند و به ناچار رضا شاه قدرت را به ولیعهد سپرد و به تبعید فرستاده شد. با رفتن رضا شاه از کشور، درحالی که کشور در اشغال بیگانه بود هیاهو علیه

بیشتر بخوانید