پاسخی به یک پرسش اساسی: چرا راهها به ناکجا میرسند؟

این نوشته کوتاه پاسخی به این پرسش یکی از دوستان است: من داشتم به خروجی سازمان «ققنوس» فکر میکردم که این مسئله در ذهنم نشست. یعنی کسانی که وقت دارند و «بودجه» دارند اما در جایی اشتباه دارند وقتشان را

بیشتر بخوانید