وقتی حضرت پیراهنش را بالا زد!

همینکه عبداللّه آن حضرت را مصمم در سفر عراق دید، عرضکرد برای من باز کن آن موضعی را که جدت رسول خدا مکرر می بوسید.

حضرت دشداشه را بالا زد و ناف مبارک گشود، عبداللّه سه مرتبه ناف آن حضرت را بوسید و گریه کرد

بیشتر بخوانید