تاریخ شفاهی هاروارد | گفتگو با هما ناطق – نویسنده، پژوهشگر، مورخ و استاد دانشگاه در رشته تاریخ

نویسنده ، پژوهشگر ، مورخ و استاد دانشگاه در رشته تاریخ
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی
تاریخ مصاحبه : ۱۹۸۴

بیشتر بخوانید