دروغ قرن (۱)

همه چیز بخوبی پیش میرفت اما کم کم مشکلات نمایان شد. اولین مشکل غارت اموال این شرکت توسط راهزنان در مناطق رامهرمز و بختیاری بود. چون در آن هنگام دولت مرکزی ضعیف بود، خوانین و قلدرها در استانها و مناطق دورتر از مرکز، تابع دولت نبودند و هرکاری که اراده میکردند انجام میدادند. بارها ماشین آلات و امکانات شرکت نفتی را به غارت می بردند و حتی تعدادی از کارکنان انگلیسی و هندی را نیز به گروگان و یا به قتل میرساندند.

بیشتر بخوانید