صد سال کشاکش تجدد خواهی

هر بررسي ناسيوناليسم ايراني، ترقي خواهي، حاكميت مردم و عدالت اجتماعي از دوران مشروطه آغاز مي شود. بازگشت به پيام و ايدئولوژي انقلاب مشروطه، به ريشه هاي انديشگي آن كه همه در زمين روشنرائي و انسانگرائي غرب بود، نه تنها ما را راهنمائي، كه شرمزده مي كند و معتقدان به سير وقفه ناپذير پيشرفت را به ترديد مي اندازد.

اگر امروز ما باز به پيام جنبش مشروطه و سرچشمه هاي انديشگي آن بازگرديم از سر واپسگرائي نيست.

بیشتر بخوانید