اعتراضات سعید زیبا کلام و خط و نشان «استالینی» نظام در جوابش

در سالگرد اعتراضات آبان سعید زیباکلام ـ استاد دانشگاه و شاید ژرف اندیشترین آدم «ارزشی ها» ـ با ادبیاتی که نشان میدهد دست ازهمه چیز شسته خواسته های یک سال پیشش را از ولی فقیه یادآوری کرده است: نظر به

بیشتر بخوانید