به عصر پوتین خوش آمدید؛ آنچه که در اوکراین اتفاق افتاد، بر سر ایران ضعیف شده هم خواهد رفت!

در دوره ای زندگی میکنیم که دیگر از مردان و زنان استخوان دار در عرصه سیاست بین المللی خبری نیست. از قدیم گفته اند شهر شلوغ میشود، قورباغه هفت تیر میکشد. با وضعیتی که اسلیپی جو خواب آلود و پیش

بیشتر بخوانید

دوزخ سازان عمامه دار- بخش پایانی

بنگر که در همه این احوال، از سوی روحانیانِ خوب یا بد، حتی یک کلمه در پشتیبانی از تمامیت ارضی ایران به گوش نخورد. استدلالشان اینکه اسلام جهانی است و حد و مرز نمی شناسد. پس چه ایرانی، چه انگلیسی! بدینسان چنانکه پیشتر گفتیم، مجتهد اصفهان در همسوئی با انگلیس‌ها، بی دریغ به سود دشمنان ایران فتوا داد و آنچنان از جان و دل به سود دشمن خدمت کرد که از دیدگاه انگلیس‌ها در چهرۀ یک “رجل سیاسی” جلوه‌گر آمد.

بیشتر بخوانید

دوزخ سازان عمامه دار- بخش پنجم

آشکارترین اتحاد میان مجتهدان، لوطیان و انگلیس‌ها را در نقشه جدا کردن هرات و همدستی با مجتهد اصفهان سید باقر شفتی می یابیم، که به زمانه فتحعلیشاه سر برآورد و سرانجام به ضرب قشون محمد شاه از پای درآمد.

دربارۀ هرات پیمان انگلیس‌ها با مجتهد و لوطیان اصفهان نخست بر سر جدا کردن این ولایت بود. می دانیم که جدا کردن خرمشهر و بوشهر و بلوچستان را هم در سر داشتند، که در جای خود اشاره خواهیم داد. در رابطه با هرات، دولت روسیه یکسره از دولت ایران پشتیبانی می کرد و دولت انگلیس از افغانستان. 

بیشتر بخوانید