لات های اینستا کجایند؟ توله سگ های تربیت شده سردار همدانی مشغول کشتار بچه های مردم هستند!

پس از کشتار سال ۸۸ و به خاک و خون کشیده شدن مردم خبر آمد: اراذل و اوباشی که مدتی قبل تر توسط رژیم شناسایی شده بودند و به عنوان گنده لات آفتابه بر گردنشان می انداختند و در شهر

بیشتر بخوانید