مجتهدی که تخصص قلب و عروق را از روستای نخودک گرفته بود

حضرت حاج آقای انصاری اصفهانی  فرمود :

یک روز یکی از رفقای بازاری گفت : که می آیی جایی برویم ؟

گفتم : من در اختیار شما هستم . مرا در بیرون شهر مشهد مقدس برد و بعد وارد کوچه باریکی شدیم . دیدم عده زیادی در کوچه نشسته و ایستاده اند. ما هم جلوی در خانه قدری صبر کردیم تا اینکه یکی از رفقا را دیدیم که از خانه بیرون آمد و ما وارد منزل شدیم . دیدم شیخ جلیل القدر و نورانی یعنی شیخ حسنعلی نخودکی توی اطاق نشسته ، سلام و احوالپرسی با ما کرد و به گرمی از ما پذیرایی نمود .

بیشتر بخوانید