وقتی به آلمان می روید، در آنجا آبجو هم می خورید؟!

البته ما در خارج از کشــور نیز با چنین تفکر و پدیده ای سر و کار داشــتیم. به طور مثال دوســتانی که در آمریکا طرفدار مائو شــده بودند، برای اینکه ثابت کنند خیلی چریک و مبارز و طرفدار زحمتکشــان شــده اند، لباس ژنده و کاپشن نظامی پوشیده و حمام نمی گرفتند، به طوری که لباس و بدنشان همیشه بو می داد.

بیشتر بخوانید