خیانت مصدقی ها به ایران و ایرانیان(۱)

ایران ما هم از آخوندها لطمه دید، هم از چپ ها و هم از مصدقی ها. درمورد خیانت طیف ملییون یا همان مصدقی ها کمتر گفته و نوشته شده است. اتفاقا سهم این دسته در بدبختی و سیه روزی این مملکت عمیق تر است. اینها تحت پوشش ملی گرایی و استعمار ستیزی و در عین حال مظلوم نمایی موجب گمراهی میلیون ها ایرانی در چند نسل متوالی شدند.

بیشتر بخوانید