نقش عطاالله مهاجرانی در حمله به سلمان رشدی

این است که در ماجرای سلمان رشدی هر خونی ریخته شود و هر خسارتی به ایران و جامعه جهانی وارد آید، عطالله مهاجرانی هم مقصر است. واقعا نمیدانم مراکز اطلاعاتی و قضایی در بریتانیا این چیزها را می دانند و با این وجود به عطالله مهاجرانی امکانات زندگی در آن کشور را داده اند؟

اگر کسی کشته شود باید این موجود مشمئزکننده را به دادگاه بکشانند. شما نمی توانید با تروریسم مبارزه واقعی کنید و از آزادی بیان پاسداری کنید اما کاری به محرکان تروریسم نداشته باشید.

بیشتر بخوانید