دکتر ظریف مچکریم

پس از واگذاری سهم ایران از دریای مازندران به کشورهای همسایه در نهایت ضعف و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، این بار بخشهای جنوبی ایران به حکومت کمونیستی چین واگذار شد بدون کوچکترین دخالت مردم ایران و حتی کمترین اطلاع رسانی از

بیشتر بخوانید