اوضاع مالی رژیم خراب تر از تصور است

قبل از اینکه محمد خاتمی انتخاب شود، روابط خارجی جمهوری اسلامی با اروپا بشدت متشنج بود. آنها سفرای خود را بخاطر مشخص شدن دست داشتن آخوندها در عملیات تروریستی رستوران میکونوس از تهران فرا خوانده بودند. سیاستهای اقتصادی نسنجیده هاشمی

بیشتر بخوانید