اعتراضات در بهبهان

امروز مردم بهبهان به خیابان آمده اند. مطمئن باشید این قصه سر دراز دارد. آخوندها عاجز از اداره این کشور بحران زده هستند. آنها دارند از این ستون به آن ستون روزگار می گذرانند تا شاید با رفتن ترامپ، برایشان فرجی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید