ویدئویی از شیوه پیشروی «مسالمت آمیز» طالبان

در ویدئو «محاکمه» و تیرباران سرباز دولت چند ثانیه طول میکشد، یک جمله کیفرخواست «چرا تسلیم نشدید» و یک کلمه حکم «مرده کُن!» اجرا هم چنان قاطعانه بود که نزدیک بود یک خودی را هم آن پشت بزنند!

بیشتر بخوانید