دانشمندان: کرونا در آزمایشگاه ساخته نشده

یکی از رایج ترین شایعه ها و گسترده ترین پازل های خبری در هفته های اخیر بخاطر شیوع COVID-19 ، این تئوری توطئه است که این ویروس در آزمایشگاه ایجاد شده است – و یا توسط یک بازیگر شیطانی به

بیشتر بخوانید