راهی که خامنه ای می رود همان راه مصدق است

خامنه ای همان راهی را می رود که مصدق در ۸۰ سال پیش پیمود. وقتی کسی در توهم باشد هم خود را به هلاکت می اندازد و هم چند میلیون نفر را گرفتار سختی و فقر و مرارت می کند.

بیشتر بخوانید