اجرای جمعی و زیبای “سرود زنان برای برابری”

جوانه می زنمبه روی زخم بر تنمفقط به حکم بودنمکه من زنم، زنم، زنم چو هم صدا شویم وپا به پای هم رویم ودست به دست هم دهیم واز ستم رها شویم جهان دیگریبسازیم از برابریبه هم دلی و خواهریجهان

بیشتر بخوانید