کاش بودید و امروز را می دیدید

شجاعت کم نظیر ایرانیان در تظاهرات امروز که با دست خالی به جنگ تن به تن با مزدوران رژیم منحوس اسلامی رفتند اشک شوق را بر چشمان همه ما که دل در گرو آزادی ایران داریم و از دور قلبمان

بیشتر بخوانید