مجتهدی که توی رختخواب مسخره بازی درمی آورد

موقع خواب برايش رختخواب گذاشته و از اطاق خارج شدم .
پس از چند ساعت جهت انجام كارى به آن اطاق رفتم . مرحوم الهيان زانو را در بغل گرفته و نشسته بود.
گفتم : آقا دايى ! چرا نمى خوابيد؟

بیشتر بخوانید