نخست وزیر اسرائیل: خامنه ای از بین همه گزینه هایش جلاد تهران را انتخاب کرد!

نفتالی بنت افزود: این آخرین فرصت برای قدرتهای جهانی است که بیدار شوند و ببینند با چه کسانی معامله میکنند. اینها یک عده قاتل هستند، عاملین قتل عام!

بیشتر بخوانید