چرا وزارت کشور دنبال انحلال جمعیت امام علی است؟ صفحه دو

دادگاهی با شکایت وزارت کشور جمهوری اسلامی تشکیل شده برای لغو مجوز موسسه امام علی. پیشتر شارمین میمندی نژاد موسس این موسسه به همراه دو نفر از همکاران موسسه و سپس زهرا رحیمی همسر موسس و مدیر مجموعه هم بازداشت

بیشتر بخوانید

معجزه زندان های جمهوری اسلامی؛ سالم میروی و افلیج هزار زخم خورده بیرون می آیی و دیگر خودت نیستی!

شارمین میمندی نژاد با تن و بدنی سالم به زندان های جمهوری اسلامی رفت و رافت اسلام ناب محمدی او را افلیج و زخمی برای مدتی نامعلوم به بیرون فرستاد. ببینید آش چقدر شور شده است که صدای آشپزهای نظام

بیشتر بخوانید