نامه سرگشاده جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به جو بایدن

به حمایت معنوی از مبارزه آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ مردم ایران ادامه دهید و ما را در منزوی کردن رژیم در سطح جهان همراهی کنید.

بیشتر بخوانید