بیانیه یا طنز سیاسی شش گروه باصطلاح جمهوری خواه علیه کنفرانس خبری شاهزاده رضاپهلوی توهین به آحاد مردم ایران است

شش گروه و حزب جمهوری خواه که احتمالا نه معنی و مفهوم حزب را می دانند و نه مفهوم سازمان را در یک بیانیه سراسر کینه توزانه علیه شاهزاده رضا پهلوی بصورت مستقیم و غیر مستقیم توهین های آشکاری به

بیشتر بخوانید