جوان بیچاره را بخاطر متلک به فلسطینی ها کشتند!

در کتاب خاطرات یکی از تروریستهای سازمان مجاهدین از قتل یک جوان ۱۹ ساله به نام مرتضی هودشتیان نام می برد. او نوشته که در قبل از انقلاب دولت عراق با حکومت ایران دشمنی داشت و بهمین خاطر حاضر بود

بیشتر بخوانید