جنتی مچکریم!

بنظر من رژیم فهمیده که اوضاع نظام بسیار بحرانی است و هر لحظه ممکن است یک جرقه باعث انفجار خشم مردم شود و دودمان آخوندها را خاکستر کند. مشکلات گرانی، بیکاری، کرونا، بی برقی و قطع آب در هفته ها و ماههای آینده حادتر خواهد شد. خامنه ای نشسته اوضاع داخلی و خارجی را سبک و سنگین کرده و به این نتیجه رسیده که اکنون زمانی نیست که انتخابات دو قطبی اصلاح طلب- اصول گرا و بد و بدتر راه بیاندازد.

بیشتر بخوانید