هدف از جنگولک بازی رژیم در خلیج فارس چیست؟

بلاشک تا انتخابات نوامبر، جمهوری اسلامی هرچه در چنته دارد برای تضعیف موقعیت ترامپ و تقویت جو بایدن انجام خواهد داد اما از آنجایی که توانایی نظامی بسیار محدودی دارد هرگز خود را وارد مهلکه نابودی قرار نمی دهد بلکه دست به کارهایی میزند که در واقع خوراک تبلیغاتی برای رسانه ها و محافل دمکراتها مهیا کند.

بیشتر بخوانید