ماجرای اسلام آوردن اجنه

حدیثی را که میخواهم برایتان نقل کنم از چندین منبع معتبر شیعی است که میگوید حضرت علی بیست هزار اجنه را با شمشیر مبارک از بین برد و بقیه از ترس به اسلام گرویدند.

در بخشی از این داستان می بینیم که حضرت علی عصبانی میشود و اجنه ها را از دم شمشیر می گذراند و آن مربوط به زمانی است که علی میخواسته از چاهی آب بکشد یکی از اجنه های شیطون طناب را در داخل چاه پاره می کند و حال او را می گیرد.

بیشتر بخوانید