چگونه «جهانی شدن» هم اکنون (با بیرحمانه ترین روش) در ایران اجرا میشود
نوشته ای از محمد حسین ادیب

هیچ سیستم تجاری نمی تواند بدون داشتن روشی مشخص برای داوری اختلافات عمل کند. دولت ترامپ با امتناع از تأیید هر قاضی جدیدی در مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی این سازمان را ترک کرد. در عمل سازمان تجارت جهانی

بیشتر بخوانید