ویتگنشتاین و «جهان نگری»

پرسش ویتگنشتاین از یکی از دانشجویانش:چرا مردم میگویند این که آدمها فکر میکردند خورشید به دور زمین میگردد ـ و نه زمین حول محور خودش ـ «منطقی» بود؟ جواب دانشجو:فکر میکنم چون این طور به نظر می آید که خورشید

بیشتر بخوانید