تخم دشمنی با اسرائیل چگونه کاشته شد؟

حضور خمینی در عراق باعث شد تا با گروههای ناسیونالیست عربی و چپگرا مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین ارتباط برقرار کند. ضمنا دانشجویان ایرانی که در امریکا و اروپا علیه حکومت شاه مبارزه میکردند خمینی را بخاطر مخالفتش با شاه تحسین میکردند و با او نامه نگاری و حتی ملاقات میکردند. صادق قطب زاده، بنی صدر و ابراهیم یزدی و حتی برخی از افراد سازمان مجاهدین با او دیدار و مشورت میکردند.

بیشتر بخوانید