کلاس های آموزشی مخملباف در دهه ۶۰

روزنامه کیهان شریعتمداری مطلبی را در سالمرگ یکی از مهمترین بازجویان دهه شصت به نام حاج حسن شایانفر نوشته که در آن چند نفر از همکاران و همقطاران وی مثل صفارهرندی و دیگران خاطراتی از آن بازجوی جنایتکار و پرونده

بیشتر بخوانید